Sentistock EN

Analiza behawioralna dla profesjonalistów.

Emocje wpływają na kursy instrumentów finansowych, a kursy na strategie zarządzania portfelem

SentiStock wesprze Cię w Twoich inwestycjach regularną i dokładną prognozą. Dla rynków notowań giełdowych, czy kryptowalut (np. Bitcoin).

Analizujemy wszystkie dostępne w sieci teksty pod kątem zawartych w nich emocji, aby skutecznie pokazać ich wpływ na notowania¹.

Bardzo skutecznie – nasze predykcje kierunku trendu wahają się między 78% a 85% skuteczności.

Case Study – Giełda Papierów Wartościowych

Sentimenti ze skutecznością 87,1% (prawidłowo) zaprognozowało kierunki trendów dla reprezentatywnej próbki spółek z głównego parkietu GPW (40 podmiotów).

Case Study – Kryptowaluty

Na bazie wyuczonego modelu na całym roku 2018, zaprognozowaliśmy kurs dla 2019. Osiągnęliśmy skuteczność predykcji wskazania zmiany kursu Bitcoina (BTC) na poziomie 78,95%.

Oferta

Skontaktuj się z nami i zacznij analizować nastroje innych inwestorów. Oferujemy usługi w formie indywidualnych raportów, wystawiania informacji w formie API lub codziennych sygnałów. Możesz rozliczyć się z nami abonamentowo.

Jak to działa

To emocje rządzą rynkiem. SentiStock wykorzystuje narzędzia Sentimenti do automatycznego badania emocji. Dlatego stawiamy na analizę behawioralną decyzji inwestycyjnych. Rozszerzamy możliwości analityczne inwestora o sentyment inwestorski, do tej pory wykorzystywany incydentalnie lub intuicyjnie i w niewielkim zakresie. Podobnie, jak w najbardziej znanych indeksach nastrojów inwestorskich, monitorujemy strach i zaufanie, ale uwzględnienie w modelu wszystkich emocji znacznie zwiększa jego trafność. Znając emocje otaczające spółkę, markę czy kryptowalutę, możemy estymować kursy czy wyniki sprzedażowe.

Dowiedz się więcej

Konstrukcja SentiStock dla prognozowania trendów notowań akcji zawiera w sobie obok analizatora emocji także analizę korelacji natężenia emocji z kursem giełdowym spółek. W analizie tej wykorzystywany jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Wyznaczona przez SentiStock linia trendu przebiega w korytarzu zakreślonym przez +/- 3,5 punktu procentowego odchylenia od tej linii. SentiStock przyjmuje jako miarodajne dla projektowania określonego kierunku trendu emocji i powiązanego z nimi trendu kursu akcji minimum sześćdziesięcioprocentowe (60%) zapełnienie korytarza punktami wyznaczonymi przez wartości natężenia określonej grupy emocji.

Zajrzyj także na naszego bloga. Dowiesz się tam:


Przejdź na stronę SENTISTOCKS

¹ Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości, ani w części nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Your e-mail address will be used solely for this inquiry.

Thank you!